ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άνδρας
Γυναίκα
Κάτω από 18 ετών
18 - 24 ετών
25 - 34 ετών
35 - 44 ετών
45 - 54 ετών
55 - 64 ετών
65+ ετών
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πανεπιστημιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές