ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άνδρας
Γυναίκα
Κάτω από 18 ετών
18 - 24 ετών
25 - 34 ετών
35 - 44 ετών
45 - 54 ετών
55 - 64 ετών
65+ ετών
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πανεπιστημιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Server Error

Server Error

Inquisite has encountered an error while processing your survey request.

To resume the survey, please try the following:

If you have tried the suggestions above and are still unable to resume the survey, you can contact the help desk.   Please include the URL to this survey and the diagnostic information below in any correspondence.

Diagnostic Information
Error Code: 14
EFCreateError Unable to write response header to temporary file: TempDataFile
The server was unable to write response header information to the specified temporary file. Please ensure that the proper permissions are set on the temporary directory.